OBCHODNÍ PODMÍNKY

čl.. 1 Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti ESTAR s.r.o.,Komenského 9, 763 21 Slavičín, Česká republika, IČ: 25070746, DIČ: CZ25070746 , zapsána v  Obchodním rejstříku ,vedeného Krajským soudem v Brně , oddíl:  C, vložka  44542

(dále jen "Prodávající") a kupujícího (dále jen "Kupující") při koupi zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu na internetové stránce Prodávajícího www.monetawalk.cz (dále jen "monetawalk.cz") a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a Prodávajícím na dálku prostřednictvím elektronického obchodu na internetu (dále jen "Kupní smlouva"). 
(Prodávající a Kupující společně dále jen "Smluvní strany").

Tyto obchodní podmínky platí na území České republiky pro koupi zboží objednaného prostřednictvím elektronického obchodu na stránce www.monetawalk.cz. Obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na www.monetawalk.cz. 

Veškeré vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím, které nejsou upraveny těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona   č. 90/2012  Sb.

Kupujícím se rozumí v systému zaregistrovaná fyzická osoba nebo právnická osoba, která si elektronicky objedná zboží prostřednictvím elektronického obchodu na stránce www.monetawalk.cz.

Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o Kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu na stránce www.monetawalk.cz a celková cena tohoto zboží, zpracovaný systémem elektronického obchodu.

Zbožím se rozumí všechny produkty uvedené v platném ceníku Prodávajícího na stránce www.monetawalk.cz

Proces registrace Kupujícího, elektronické objednání zboží a uskutečnění platby za zboží elektronicky objednaný i zpracováním osobních údajů Kupujícího je chráněno a zabezpečeno.

čl. 2 Objednávka 

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech registračních údajů.

Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky a za škodu, která byla způsobena důsledkem toho, že Kupující při registraci nezadal všechny požadované údaje a / nebo vyplnil registrační formulář chybně.

Přijatá elektronická objednávka je považována za návrh Kupní smlouvy a je závazná.

Prodávající je povinen potvrdit e-mailovou zprávou (na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v elektronické objednávce) obsah elektronické objednávky Kupujícího a to neprodleně po jejím doručení Prodávajícímu, jinak platí, že k uzavření Kupní smlouvy mezi Smluvními stranami nedošlo.

Kupující je povinen zkontrolovat obsah elektronické objednávky uvedený v e-mailové zprávě od Prodávajícího.

V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu elektronické objednávky potvrzené ze strany Prodávajícího je Kupující povinen o tom vyrozumět Prodávajícího prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu estar.cz@seznam.cz

a. Identifikace Kupujícího, tj. obchodní jméno nebo jméno a příjmení, sídlo / bydliště, IČO, DIČ, 
kontakt (telefon a e-mailová adresa);

b. Artikel objednávaného zboží podle katalogu nebo také jeho popis;

c. Množství objednávaného zboží;

Pokud nebude objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou.

Prodávající se v takovém případě pokusí kontaktovat Kupujícího a vyzvat ho k odstranění nedostatků elektronické objednávky a jejímu případnému zpřesnění a / nebo doplnění.

Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a / nebo doplňujících elektronickou objednávku Prodávajícímu se elektronická objednávka považuje za úplnou.

čl.. 3 Cenové podmínky

Kupní cena zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím monetawalk.cz je uvedena vždy vedle vybraného zboží. Kupní cena se vždy uvádí s daní z přidané hodnoty, pokud není uvedeno jinak.

Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně upravit (zvýšit / snížit) ceny zboží uvedené na www.monetawalk.cz s tím, že nové ceny zboží jsou pro Kupujícího platné dnem jejich zveřejnění na www.monetawalk.cz.

Taková úprava ceny se nevztahuje na zboží již Kupujícím objednané. V případě, že se na www.monetawalk.cz objeví při některém zboží cena evidentně chybná, např.. Pokud jde o zboží běžně dostupný a všeobecně známý a jeho cena se odlišuje od ceny obvyklé, nebo z důvodu chyby systému se při zboží objeví cena "0, - CZK" nebo "1, - CZK",

Prodávající nemá povinnost zboží dodat za cenu vadnou, ale může Kupujícímu nabídnout dodání zboží za cenu 
řádnou. Pokud Kupující v tomto případě s řádnou cenou zboží nesouhlasí, může od Kupní smlouvy odstoupit.

Pro zákazníka, který si objedná zboží přes e-shop  je cena poštovního a balního ,vrátane dobírky max. do 165,-CZK s DPH. 

čl.. 4 Platební podmínky

Platby se provádějí v CZK přičemž cenu za zboží může Kupující uhradit dobírkou prostřednictvím České pošty.

čl.. 5 Dodací podmínky

Dodávky elektronicky objednaného zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností Prodávajícího expedované v co nejkratším termínu, nejpozději do 10 pracovních dnů od dne, kdy Prodávající potvrdil přijetí elektronické objednávky Kupujícího a to na místě dodání uvedené v elektronické objednávce.

Kupující je informován o zaslání zboží buď e-mailem nebo telefonicky.

Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty na adresu místa dodání uvedenou Kupujícím v elektronické objednávce.

 Náklady opětovného dodání zboží Kupujícímu snáší Kupující.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen a podepsat dokument o převzetí zásilky. V případě jeho poškození je nutné na místě dodání zboží sepsat s přepravcem - Českou poštou protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy.

Pokud Kupující Zboží převezme i navzdory evidentnímu poškození obalu, Prodávající neuzná případné pozdější reklamace z tohoto důvodu. Za nepoškozenou, neotevřenou, originální zásilku se považuje pouze ta, která je přelepena ochrannou páskou Prodávajícího Dopravce je povinen prodat zboží Kupujícímu po položkách a na místě sepsat 
zápis. Za takto vzniklé škody odpovídá dopravce.

Zboží dodává Prodávající výlučně na území České republiky.

Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států se uskutečňuje na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi Kupujícím a Prodávajícím.

čl.. 6 Záruční podmínky a záruční doba

Na dodávané zboží je Kupujícímu poskytnuta záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet v den předání zboží Kupujícímu. 

Ke každému zboží zakoupenému u Prodávajícího je při jeho dodání Kupujícímu přiložena faktura a dodací list (doklad o koupi zboží), která slouží zároveň jako záruční doklad. 

Při uplatnění reklamace je Kupující povinen doručit na adresu sídla Prodávajícího reklamované zboží čistý, mechanicky nepoškozené v originálním balení včetně Požadovaných dokladů.

Na veškeré zboží se vztahuje lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. 
Záruka se nevztahuje na: 
a) vady vzniklé běžným používáním 
b) nesprávným použitím výrobku 
c) nesprávným skladováním

Čl. 7 Osobní údaje

Společnost ESTAR s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrnost Vašich osobních informací. Všechna důležitá data budou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a proti zneužití.